Jan Geleta

Bakalářská práce

Výměna starého neekologického kotle v rodinném domě

Replacement of Old Boiler in a Family House
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá návrhem výměny starého, nehospodárného a neekologického kotle v rodinném domě za nový, úsporný a šetrný k životnímu prostředí. Součástí této práce je seznámení se s problematikou domovního vytápění. Možnostmi dostupných technologií určených k vytápění a jejich vzájemnému porovnání. V práci je popsán současný stav domu a spalovacího zařízení a jejich proměn v průběhu …více
Abstract:
This bachelor's thesis deals with the design of replacing an old, inefficient and unecological boiler in a detached house for a new one, which will be efficient and environmentally friendly. Part of this thesis is to get acquainted with the issue of home heating. Possibilities of available technologies for heating and their mutual comparison. The thesis describes the current state of the house and …více
 

Klíčová slova

Výměna kotel palivo
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 5. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 6. 2020
  • Vedoucí: Jan Najser
  • Oponent: Jakub Kielar

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB – Technická univerzita Ostrava

VŠB – Technická univerzita Ostrava

Fakulta strojní

Bakalářský studijní program / obor:
Strojírenství / Provoz energetických zařízení