Martin Herián

Bakalářská práce

Náhrada kotle na tuhá paliva plynovým kondenzačním kotlem

Replacement of the Solid Fuel Boiler to Gas Condensing Boiler
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá výpočtem s následnou náhradou kotle na tuhá paliva plynovým kondenzačním kotlem. Tuto výměnu jsem aplikoval na reálný objekt, kde jsem stanovil tepelnou ztrátu a potřebu tepla pro výhřev domu. Provedl jsem přesné kalkulace jednotlivých systému – investiční náklady, ke kterým jsem pak provedl výpočet ročních provozních výdajů za energii. Tyto hodnoty jsem mezi sebou vzájemně …více
Abstract:
This thesis deals with calculation and replacement of solid fuel boiler to gas condensing boiler. This replacement, I applied to the real object, which calculates the heat loss and heat requirement house heating. I made a precise calculation of each system - investment costs, which are then carried out the calculation of the annual operating energy costs. These values, I compared each other and to …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 7. 2021

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 8. 2021
  • Vedoucí: Jan Najser
  • Oponent: Jan Kielar

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB – Technická univerzita Ostrava