Josef Sedlák

Disertační práce

Fenomén cyklického tečení a jeho predikce pomocí MKP

Cyclic Creep Phenomenon and its Prediction by FEM
Anotace:
Disertační práce je zaměřena komplexně na predikci cyklického tečení, neboli ratchetingu. Nejprve je popsán přehled současného stavu řešené problematiky, který je rozdělen do dvou sekcí. První sekce se věnuje popisu experimentálních poznatků a druhá sekce je věnována popisu modelování cyklické plasticity se zaměřením na výzkum ratchetingu. Obě tyto sekce jsou navzájem velmi provázány, neboť kvalita …více
Abstract:
The dissertation thesis complexly focuses on the prediction of cyclic creep, or ratcheting. Firstly, an overview of the state-of-the-art is described, which is divided into two sections. The first section deals with a description of experimental findings and the second section deals with a description of cyclic plasticity modelling focused on the research of ratcheting. Both sections are interconnected …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 8. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 10. 2017
  • Vedoucí: Radim Halama
  • Oponent: Roland Jančo, Miroslav Španiel, Jindřich Petruška

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava