Andrea Nosková

Master's thesis

Cestovní ruch seniorů a program European Senior Tourism

Senior Tourism and European Senior Tourism program
Abstract:
Diplomová práce se zabývá cestovním ruchem seniorů jakožto jednou z forem cestovního ruchu pro všechny a programem na jeho podporu – programem European Senior Tourism. Jejím cílem je analýza cestovního ruchu seniorů v České republice s přihlédnutím k programu European Senior Tourism, kdy autorka analyzovala dopady programu jednak v průběhu jeho fungování, ale také dopady přetrvávající až do současnosti …more
Abstract:
The Master’s Thesis deals with senior tourism as one of the forms of tourism for all and the program for its support - European Senior Tourism. Its aim is to analyze the senior tourism in the Czech Republic with regard to the European Senior Tourism program, where the author analyzed the impacts of the program both during its operation and also the impacts persisting to the present.In the first part …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 6. 2. 2018

Thesis defence

  • Date of defence: 31. 5. 2019
  • Supervisor: Zdenka Petrů
  • Reader: Markéta Kalábová

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/76498