Pavla Vidličková

Bakalářská práce

Hromadné propouštění zaměstnanců u zaměstnavatele a jeho dceřiných společností

Mass Dismissals at the Employer and His Subsidiary Companies
Anotace:
Cílem této diplomové práce je analýza postupů hromadného propouštění zaměstnanců v podniku. Teoretická část se zabývá vývojem zákoníku práce a problematikou hromadného propouštění z hlediska zákoníku práce. Je zde popsáno i skončení pracovního poměru jako takového. V této části jsou popsány práva a povinnosti zaměstnanců i zaměstnavatelů při hromadném propouštění. Praktická část se pak zabývá zkoumáním …více
Abstract:
The goal of diploma thesis is analysis of the procedure of mass dismissals of the employees. The theoretical part deals with history of the Labour Code and mass dismissals in terms of the Labour Code. It also describes termination of employment. In this part rights and duties of employees and employers in process of mass dismissals are described. The practical part takes a look at the procedures of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 6. 2012
  • Vedoucí: Pavel Godický
  • Oponent: Šárka Stolaříková

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava