Bc. Kristýna Kršjaková

Diplomová práce

Vnímání pravidel terapeutické komunity z pohledu jejích klientů

Perception of the rules inside therapeutic community from the perspective of its clients
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá tématem pravidel v terapeutické komunitě pro drogové závislé. V rámci výzkumu jsem se zajímala o to, jak klienti žijící v terapeutické komunitě vnímají existenci pravidel a jak se staví k jejich dodržování. Snažila jsem se zjistit, jak klienti hodnotí nastavení a fungování tohoto systému, jak se do něj zapojují a jaký význam pravidlům připisují. Práce je rozdělena na …více
Abstract:
This diploma thesis deals with the issue of the rules in the therapeutic community for drug addicts. In the context of research I interested in how clients living in a therapeutic community perceive the existence of rules and how they build them. I tried to find out how clients evaluate the setting up and the functioning of this system, as it involved and the importance of the rules attribute. This …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 7. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 9. 2014
  • Vedoucí: Mgr. Roman Švaříček, Ph.D.
  • Oponent: doc. PhDr. Bohumíra Lazarová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta