Zdeněk Plesník

Diplomová práce

Systémové řízení BOZP ve společnosti CIE Unitools Press, a.s.

Safety management system at CIE Unitools Press, a.s.
Anotace:
Plesník, Zdeněk. Systémové řízení BOZP ve společnosti CIE Unitools Press, a.s. Ostrava, 2017. 59 s., 21 s. příloh. Diplomová práce na Fakultě bezpečnostního inženýrství VŠB – TU Ostrava na Katedře bezpečnosti práce a procesů. Vedoucí diplomové práce Ing. Jiří Vala, Ph.D. Předmětem diplomové práce je analýza a návrh systémového řízení BOZP ve společnosti CIE Unitools Press, a.s. V této práci se v prvních …více
Abstract:
Plesník, Zdeněk. Safety management system at CIE Unitools Press, a.s. Ostrava, 2017. 59 p., 21 p. attachments. Diploma thesis at the Faculty of Safety Engineering VSB - TU Ostrava in the Department of occupational safety and processes. Thesis Supervisor Ing. Jiří Vala, Ph.D. The subject of this thesis is the analysis and design of OSH management system in the company CIE Unitools Press, a. s. In this …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 5. 2017
  • Vedoucí: Jiří Vala
  • Oponent: Vojtěch Machník

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava