Miroslava TEJMLOVÁ

Bakalářská práce

PŘÍSTUPY K UMÍRAJÍCÍM ZE STRANY ODBORNÝCH PRACOVNÍKŮ V POBYTOVÉM ZAŘÍZENÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A VE ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍCH NA PLZEŇSKU

APPROACHES TO DYING PEOPLE FROM THE PERSPECTIVE OF PROFESSIONALS IN RESIDENTAL SOCIAL SERVICES AND HEALTH CARE FACILITIES IN PILSEN REGION
Anotace:
Cílem práce bylo zmapovat přístup odborných sociálních pracovníků vybraných zařízení k umírajícím klientům. V teoretické části byla obecně rozebrána problematika umírání, smrti a doprovázení umírajícího. V praktické části byly teoretické poznatky porovnány s výsledky výzkumného šetření. Výzkumné šetření bylo vedeno pomocí rozhovorů, které zjišťovaly jaké pobytové možnosti má zařízení pro cílovou skupinu …více
Abstract:
The aim was to explore access professional social workers selected equipment for dying clients. In the theoretical part was generally dealt with the issue of dying, death and dying accompaniment. In the practical part of the theoretical findings are compared with the results of the research. The survey was conducted through interviews that identify what options the residential facility for the target …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 6. 2014
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Šárka Káňová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

TEJMLOVÁ, Miroslava. PŘÍSTUPY K UMÍRAJÍCÍM ZE STRANY ODBORNÝCH PRACOVNÍKŮ V POBYTOVÉM ZAŘÍZENÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A VE ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍCH NA PLZEŇSKU . Plzeň, 2014. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta pedagogická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta pedagogická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/