David Sýba

Diplomová práce

Ověření velikosti požárně nebezpečného prostoru

Verification of Fire Dangerous Space
Anotace:
Diplomová práce pojednává o požárně nebezpečném prostoru a odstupové vzdálenosti. Nejprve je popsán požárně nebezpečný prostor v obecné rovině a ve vztahu ktvorbě požárně bezpečnostního řešení. Druhá část se zabývá stanovením požárně nebezpečného prostoru výpočtem vzávislosti na hustotě tepelného toku a pomocí normativních hodnot v České Republice a ve Velké Británii. Třetí část se zabývá softwary …více
Abstract:
Diploma thesis deals with fire dangerous space and boundary distance. At first, fire dangerous space is described generally in relation to fire safety solution. Second part deals with defining fire dangerous space reliance to heat flow rate and in a cooperation with regulation values in Czech Republic and United Kingdom. Third part deals with special calculating softwares for fire engineering. Fourth …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 6. 2019
  • Vedoucí: Dana Chudová
  • Oponent: Milan Turčík

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Fakulta bezpečnostního inženýrství

Magisterský studijní program / obor:
Požární ochrana a průmyslová bezpečnost / Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu