Theses 

Důsledky zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách v péči o klienty centra ARPIDA, o.s. – Jaromír NOVÁK

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Jaromír NOVÁK

Bakalářská práce

Důsledky zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách v péči o klienty centra ARPIDA, o.s.

Consequences of the Act No. 108/2006 of Collection of Laws on social services to the care of ARPIDA Centre clients

Abstract: The purpose of this bachelor work was to chart the consequences of the Act No. 108/2006 of Collection of Laws on social services from the perspective of daily clients of ARPIDA Centre in České Budějovice. Regarding the fact I have been working in social services of ARPIDA Centre already from 2002 year, I can immediately observe an influence or eventually an improvement of clients´ possibilities to utilize social services of the establishment. A theoretical part of the work deals with a history of the genesis and basic characteristics of the Act No. 108/2006 of Collection of Laws. Further it devotes to problems of the care contribution. A component of the theoretical part of this work is also a presentation of ARPIDA Centre and all its registered social services which this organization provides to clients with physical as well as combined handicaps at the age from 3 to 26 years. It concerns those social services {--} Personal Assistance, Social Welfare Institution, Early Care, Social Rehabilitation and Social-therapeutical Workshops. The practical part of the work has been a result of an anonymous elaboration of an enquiry investigation and it provides complete information on consequences and changes brought by the Act on social services to daily clients of ARPIDA Centre. It makes a detail inquiry over the availability and range of social service offers for daily clients of ARPIDA Centre. Based on acquired data it evaluates clients´ opinions of the Act No. 108/2006 of Collection of Laws on social services, especially their view concerning the care contribution. Conclusions of this bachelor work should support as a feedback for the workers in ARPIDA Centre and that way also to achieve a significant improvement of the quality and enlargement of social service offers provided in České Budějovice.

Abstract: Cílem této bakalářské práce bylo zmapovat důsledky zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách z pohledu denních klientů centra ARPIDA, o.s. v Českých Budějovicích. S ohledem na skutečnost, že v centru ARPIDA, o.s. pracuji v sociálních službách již od roku 2002, mohu bezprostředně sledovat, jak tento zákon ovlivnil a případně zlepšil možnosti klientů tohoto zařízení ve využívání sociálních služeb. Teoretická část práce se zabývá historií vzniku a základní charakteristikou zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách. Dále se podrobněji věnuje problematice příspěvku na péči. Součástí teoretické části této práce je rovněž prezentace centra ARPIDA, o.s. a všech registrovaných sociálních služeb, které tato organizace poskytuje klientům s tělesným nebo kombinovaným postižením ve věku od 3 do 26 let. Jedná se o tyto sociální služby {--} osobní asistence, denní stacionář, raná péče, sociální rehabilitace a sociálně terapeutické dílny. Praktická část práce je výsledkem zpracování anonymního dotazníkového šetření a poskytuje kompletní informace o důsledcích a změnách, které přinesl zákon o sociálních službách denním klientům centra ARPIDA, o.s.. Podrobně zjišťuje dostupnost a rozsah nabídky sociálních služeb pro denní klienty centra ARPIDA, o.s.. Na základě získaných dat vyhodnocuje názory klientů na zákon č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, zejména pak jejich pohled týkající se příspěvku na péči. Závěry bakalářské práce by měly sloužit jako zpětná vazba pro pracovníky centra ARPIDA, o.s. a významně tak přispět ke zvýšení kvality a rozšíření nabídky poskytovaných sociálních služeb v Českých Budějovicích

Keywords: zákon č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, příspěvek na péči, centrum ARPIDA, o.s., systém ucelené rehabilitace, sociální služby, osobní asistence, denní stacionář

Jazyk práce: angličtina

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 8. 2009
  • Zveřejnit od: 17. 8. 2009
  • Identifikátor: 12950

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 9. 2009
  • Vedoucí: Mgr. Dana Kopecká

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 17. 08. 2009

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 17. 8. 2009 dostupné: světu
thesis thesis
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Zdravotně sociální fakulta

Jak správně citovat práci

NOVÁK, Jaromír. Důsledky zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách v péči o klienty centra ARPIDA, o.s.. Č. Bud., 2009. bakalářská práce (Bc.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Zdravotně sociální fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 24. 3. 2019 02:04, 12. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz