Martin Klímek

Bachelor's thesis

Křižovatka ulic Vrbická - Fišerova v Ostravě-Heřmanicích

Intersection of the Vrbická Streat and Fišerova Streat in the Ostrava-Heřmanice
Abstract:
Obsahem mé bakalářské práce jsou návrhy řešení přestavby současného stavu křižovatky silnice III/4723, ul. Vrbická-Fišerova a MK II. třídy, ul. Vrbická v Ostravě-Heřmanicích. Práce se zabývá posouzením současného stavu křižovatky a její další náplní je vypracování návrhů tří variant přestavby křižovatky. První varianta se zabývá přestavbou na stykovou křižovatku s přídatným pruhem pro odbočení vlevo …more
Abstract:
Summary of my bachelor’s thesis are designs solution of alteration actual status of the cross-road of high-road III/4723, st. Vrbická-Fišerova and village road, st. Vrbická in Ostrava-Heřmanice. Thesis is engaged by recognition actual status of the cross-road and further contens is elaboration of designs the three options of alteration cross-road. First option is engaged in joining intersection with …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 6. 5. 2013

Thesis defence

  • Date of defence: 29. 5. 2013
  • Supervisor: Ivana Mahdalová

Citation record

Full text of thesis

Accessibility: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technical University of Ostrava

Fakulta stavební

Bachelor programme / field:
Stavební inženýrství / Dopravní stavby