Bc. Vendula Bednaříková

Bakalářská práce

Hereditární trombofilie - Leidenská mutace faktoru V

Hereditary trombophilia - Factor V Leiden
Anotace:
Hluboká žilní trombóza je závažný zdravotní stav/choroba ohrožující život nemocného. Tato bakalářská práce se zabývá problematikou Leidenské mutace, která zvyšuje riziko vzniku žilní trombózy u svého nositele. Je řazena mezi uznávané hereditární trombofilie. Leidenská mutace je mutace v genu pro plazmatický koagulační faktor V, která je způsobena záměnou báze adeninu za guanin v pozici 506 a je dominantně …více
Abstract:
Deep vein thrombosis is a serious medical condition/disease which threatening life of patient. This bachelor´s thesis concerns with the issue of Factor V Leiden which increases risk of the vein thrombosis origin at its holder. It is arranged to validated hereditary thrombophilia. Factor V Leiden is mutated form in gene for plasmatic coagulant factor V which is caused by substitution of adenine base …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 6. 2015
  • Vedoucí: MUDr. Miloslava Matýšková, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta