Bc. Oľga Leščanová

Bachelor's thesis

Aneuploidie v gametách a embryonálních buňkách u člověka

Aneuploidy in human gametic and embryonic cells
Abstract:
Aneuploidy in human embryo is due to several reasons. The most common reason is defective gametogenesis in woman. Apart from damaged oocyte, aneuploidy can be also due to a defective sperm cell. There are some new explanations of origin of aneuploidy in human, though, for example mosaicism of parental germ cells or the fact that aneuploidy can arise also in early embryo itself. This bachelor’s thesis …more
Abstract:
Aneuploidie embrya vzniká několika způsoby. Nejčastější příčinou je porucha v prvním meiotickém dělení v gametogenezi u ženy. Kromě původu v aberantním oocytu vzniká aneuploidné embryo i na základě poškození spermie. V poslední době se však objevili nová vysvětlení mechanismů a příčin vzniku aneuploidie u člověka, například mozaicismus v gametotvorních buňkách, a také skutečnost, že kromě přímého původu …more
 
 
Language used: Slovak
Date on which the thesis was submitted / produced: 9. 5. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 9. 6. 2016
  • Supervisor: doc. RNDr. Petr Kuglík, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta