Radek Staufčík

Disertační práce

Biodegradace topného oleje při likvidaci starých ekologických zátěží ve Vancouveru v Kanadě.

Bioremediation of Heating Oil During Disposal of Old Ecological Burden in Vancouver, Canada.
Anotace:
Disertační práce se zabývá optimalizací biodegradačních substrátů, které jsou vhodné k odstraňování ropných kontaminací při likvidaci starých ekologických zátěží. Teoretická část shrnuje poznatky z oblasti biodegradací, souhrn poznatků týkajících se ropných látek, jejich vlastností a vlivů na životní prostředí a také legislativní požadavky vztahující se k dané problematice. Dále obsahuje popis principu …více
Abstract:
This thesis is on the topic of challenges pertaining to methods of biodegradation which are applicable to petroleum contamination disposal. The literature section contains legislative requirements related to the issue at hand, a synopsis of findings concerning oil products, their characteristics and the environmental impacts. Furthermore, this part includes theoretical principals of the biodegradation …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 9. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 12. 2018
  • Vedoucí: Radmila Kučerová
  • Oponent: Hana Vojtková, Peter Andráš, Ingrid Turisová

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava