Barbara Vaňková

Diplomová práce

Sledování výskytu oxidu siřičitého jako možného zdroje sekundárního znečištění ovzduší na termicky aktivním odvalu Ema

Monitoring the Occurrence of Sulfur Dioxide as a Possible Source of Secondary Pollution on the Thermally Active Dump Ema
Anotace:
Předložená diplomová práce se zabývá problematikou uhelných odvalů, které vznikly jako důsledek podpovrchové těžby černého uhlí. Pozornost je věnována především termicky aktivnímu odvalu Ema ve Slezské Ostravě. Předmětem diplomové práce byl roční monitoring SO2 na termicky aktivním ostravském odvalu Ema v pravidelných měsíčních intervalech v období leden 2016 až leden 2017. Pro stanovení koncentrace …více
Abstract:
This diploma thesis deals about coal dumps, which arose as a reflection of underground coal mining. Attention is paid of thermally active dump Ema in city Silesian Ostrava. The subject of this thesis was the annual monitoring of SO2 to thermally active Ostrava Ema waste dump in the period January 2016 - January 2017, the concentration of SO2 was selected two manual methods of volumetric analysis using …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 5. 2017
  • Vedoucí: Eva Pertile
  • Oponent: Zuzana Kolářová

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava