Aleš Božoň

Disertační práce

Studium výskytu vybraných plynných látek na ostravských termicky aktivních uhelných odvalech.

The Study of the Presence of Selected Geseous Substances on Ostrava Thermally Active Coal Heaps.
Anotace:
V minulosti vzniklo na území města Ostravy, v důsledku důlní činnosti několik odvalů, které jsou tvořeny odpadem z těžby. Protože nebylo možné hlušinu dokonale zbavit uhelné substance, často docházelo k samovznícení odvalů, z nichž některé jsou aktivní dodnes. Termicky aktivní odvaly znečišťují ovzduší plynnými emisemi organických a anorganických látek. Pro výzkum v rámci disertační práce byly vybrány …více
Abstract:
A number of coal mine waste heaps were piled in connection with black coal mining in the Ostrava city. Because coal substance could not have been completely cleaned from the waste rock, spontaneous ignition of the heaps often occurred. Some of the heaps have been thermally active to date. The thermally active heaps pollute the air by gaseous emissions formed by organic and inorganic substances. The …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 2. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 6. 2017
  • Vedoucí: Eva Pertile
  • Oponent: Juraj Ladomerský, Radmila Kučerová, Peter Andráš

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava