Bohumil Wimmer

Diplomová práce

Dekompenzace lokální distribuční sítě DNT

Decompensation of local DNT distribution network
Anotace:
Cílem této diplomové práce je navržení a posouzení možností dekompenzace pro lokální distribuční síť na povrchovém uhelném lomu „Doly Nástup Tušimice (DNT)“. Diplomová práce je rozdělena do celkem šesti částí. V první části jsou popsány vlastnosti vedení, statické kompenzační prostředky, jejich vliv na vedení a teorie řízení výkonů na vedení. Druhá část se zabývá distribucí elektrické energie na povrchovém …více
Abstract:
The aim of this bachelor work is proposal of decompensation for local distribution power network for opencast mine „Doly Nástup Tušimice (DNT)“ and facilities assessment. The bachelor work is divided into altogether six parts. In the first part are described power line characteristics, statics compensation resources, their influence on power line and power control theory for power line. Second part …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 6. 2014
  • Vedoucí: Petr Moldřík
  • Oponent: Petr Zelenka

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Magisterský studijní program / obor:
Elektrotechnika / Elektroenergetika