David Zedníček

Bakalářská práce

Náklady uzavírky důlních děl při odstavení hlavního ventilátoru jámy StI/1 Dolu Paskov, OKD, a.s.

The cost of closure of mines roads during stop of the main fan shaft StI/1, Paskov Colliery at OKD, a.s.
Anotace:
Práce předkládá základní typy objektů odolných výbuchu k prostorovému uzavírání důlních děl v plynujícím dole. Úvod práce je věnován stručné důlně geologické charakteristice dobývacího prostoru Důlního závodu 3, OKD, a.s. a báňsko technické charakteristice izolované oblasti Staříč I. Následuje základní rozdělení, soubor důlních výbuchu odolných hrází a stručný popis postupu při uzavírání. Práce se …více
Abstract:
The work presents basic types of explosion proof sealing used for explosion spatial closure of mining roads in the gassy mine. The Introduction of the work deals with a brief mining geological characteristics of the mining area Důlní závod 3, OKD, a. s. and mining technical characteristics of the isolated area Staříč I. Following the basic division, compiling mine explosion proof sealings and a brief …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 6. 2015
  • Vedoucí: Alois Adamus
  • Oponent: Ivan Šimek

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Hornicko-geologická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Hornictví / Hornické inženýrství