Theses 

Pokračování důlní činnosti na Dole Bílina a její vliv na životní prostředí okolních obcí – Bc. Tomáš Pulchart

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Bc. Tomáš Pulchart

Diplomová práce

Pokračování důlní činnosti na Dole Bílina a její vliv na životní prostředí okolních obcí

Continuing mine activity of Doly Bílina and its influence on the environment and the villages in neibourhood

Anotace: ABSTRAKT: Předmětem mé diplomové práce je pokračování hornické činnosti v povrchové těžbě na výhradním ložisku hnědého uhlí Velkolomu Maxim Gorkij v oblasti Severočeské hnědouhelné pánve (Mostecká pánev). Diplomová práce zkoumá vlivy těžby hnědého uhlí na životní prostředí, obyvatelstvo a okolní obce, které jsou a budou zasaženy důlní činností v letech 2003 - 2030 a volně navazuje na moji bakalářskou práci, která se zabývala historií důlních děl na Dole Bílina (Velkolom Maxim Gorkij). Diplomová práce dále zkoumá a odhaluje přímé vlivy pokračující hornické činnosti na životní prostředí a obyvatelstvo přilehlých obcí. V období 2003 - 2030 pokračují skrývkové a uhelné řezy lomu západním směrem v linii, která na hraně řezu přesáhne 4 km. Severní křídlo lomu se přibližuje k bývalé obci Libkovice, jižní křídlo k Brňanům a obci Mariánské Radčice. Tomuto území, ale i ostatními oblastmi lomu a danému předmětu diplomové práce se budu věnovat a zjišťovat vlivy na životní prostředí ale i opatření nutná k jejich eliminaci, minimalizaci, popřípadě kompenzaci účinků této důlní činnosti na životní prostředí.

Abstract: Abstract: The object of my Thesis is the mining work continuation of the opencast extraction in the exclusive brown coal bed of the Maxim Gorkij large quarry in the region of the North Bohemian brown coal basin ( Most basin). The Thesis weighs up the impact of brown coal on the environment, population and surrounding villages which are and will be affected by the mining work between 2003 – 2030 and freely reassumes my Bachelor Thesis which dealt with the history of mining work in Bilina mine ( Maxim Gorkij large quarry). Furthermore the Thesis examines and reveals the direct impact of continuing mining work on the environment and population of the adjoining villages. In the years 2003 – 2030 the earth and coal sections of the quarry are continuing westwards in the line which will exceed 4 km on the edge of the section. The northern wing of the quarry is coming close to the former village of Libkovice, the southern wing to Branany and Marianske Radcice villages. I will deal not only with this area but also with other areas of the quarry and the given object of my Thesis, and I will be finding out the environmental impacts, but also necessary steps for their elimination, minimization or perhaps compensation of the effects of this mining work on the environment.

Klíčová slova: klíčová slova, Obce, doly, uhelná pánev, těžební činnost, emise, životní prostředí, Key words, Villages, mines, coal basin, mining work, emission, environment.

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 6. 2010
  • Vedoucí: Ing. Mgr. Jaromír Tichý, MBA
  • Oponent: PaedDr. Václav Netolický

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 20. 4. 2019 03:03, 16. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz