Petr Janoušek

Master's thesis

Ontologie křižovatky pozemních komunikací

Road Intersection Ontology
Abstract:
Diplomová práce se zaměřuje na vypracování ontologie křižovatky pozemních komunikací se snahou reflektovat platné právní předpisy. Na začátku práce je podán obecný výklad problematiky ontologií a jejich využití v oblasti geoinformatiky, dopravy a řízení provozu. Dále práce seznamuje s jazyky pro zápis ontologií a uvádí přehled metodik pro tvorbu ontologií. V dalších kapitolách je popsán postup tvorby …more
Abstract:
This thesis is focused on the ontologies of intersection of roads development, with an effort to reflect the current legislation. At the beginning of the work, a general interpretation of ontologies and their utilization in the field of geoinformatics, transportation and traffic management is given. Furthermore, the thesis also informs about the languages applicable for ontologies writing and provides …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 30. 4. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 25. 5. 2015
  • Supervisor: Petr Rapant
  • Reader: Daniela Szturcová

Citation record

Full text of thesis

Accessibility: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: VŠB - Technická univerzita Ostrava