Martina Šimková

Diplomová práce

Kulturní a společenské centrum Nový Smíchov

Cultural and Community Centre New Smichov
Anotace:
Diplomová práce podává autorovu vizi pro Nový Smíchov. Tvoří ji dvě části - teoretická a praktická. V teoretické části je nejdříve vymezeno řešené území a shrnuty informace důležité pro návrh nové urbanistické struktury. Ty jsou prezentovány převážně grafickou formou v kombinaci se stručným komentářem. Analytickou část uzavírá SWOT analýza silných a slabých stránek lokality s výčtem hlavních potenciálů …více
Abstract:
The thesis presents the author’s vision for Nový Smíchov. It consists of two parts - theoretical and practical. In the theoretical part, the area concerned is first defined and the information important for the design of the new urban structure is summarised. These are presented mainly in graphic form in combination with a brief commentary. The analytical part concludes the SWOT analysis of the strengths …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 6. 2020
  • Vedoucí: Jindřich Svatoš
  • Oponent: Aleš Student

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB – Technická univerzita Ostrava

VŠB – Technická univerzita Ostrava

Fakulta stavební

Magisterský studijní program / obor:
Architektura a stavitelství / Architektura a stavitelství