Vojtěch Silber

Diplomová práce

Odměňování za ztížené pracovní prostředí ve vybrané společnosti

Rewarding for a Difficult Working Environment in a Selected Organization
Anotace:
Cílem diplomové práce je vytvořit varianty, které budou lépe kompenzovat počet rizikových faktorů působících na člověka, tyto varianty mezi sebou porovnat a najít tak nejvhodnější nový systém odměňování za ztížené pracovní prostředí v dané společnosti. Teoretická část se zabývá základními pojmy z řízení lidských zdrojů, odměňováním, pracovním prostředím a jeho vlivy na zdraví člověka a příslušný příplatek …více
Abstract:
The aim of this thesis is to create variants that will better compensate for the number of risk factors affecting people, compare these variants and to find the most appropriate new remuneration system for the difficult working environment in a selected organization. In the theoretical part there is basic concepts of human resources management, remuneration, working environment and its effects on human …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 5. 2018
  • Vedoucí: Blanka Poczatková
  • Oponent: Adam Kondělka

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava