Bc. Renáta Medveďová

Bachelor's thesis

Viackriteriálna analýza vybraných bankových produktov

Banking products multicriterial analysis
Abstract:
The thesis is focused on the analysis of selected banking products to selected banks on the basis of various criteria and their comparison, using evaluation of multi-criteria decision analysis of alternatives. The work is divided into 4 chapters. Containing 8 tables, 3 graphs and 5 schemes. The first chapter is focused on general characteristics of banks. The next chapter describes selected banking …more
Abstract:
Bakalárska práca je zameraná na analýzu zvolených bankových produktov vybraných bánk na základe rôznych kritérií a ich vzájomné porovnanie využitím metód viackriteriálneho hodnotenia alternatív. Práca je rozdelená na 4 kapitoly. Obsahuje 8 tabuliek, 3 grafy a 5 schém. Prvá kapitola je venovaná všeobecnej charakteristike bánk. V ďalšej kapitole sú charakterizované vybrané bankové produkty. V tretej …more
 
 
Language used: Slovak
Date on which the thesis was submitted / produced: 9. 5. 2011

Thesis defence

  • Date of defence: 2. 6. 2011
  • Supervisor: prof. Ing. Tomáš Klieštik, PhD.
  • Reader: doc. Ing. Vladimír Úradníček, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, Bankovní institut vysoká škola SK