Martin Valeček

Diplomová práce

Hospodářský cyklus: teorie a skutečnost

Business Cycle: Theory and Reality
Anotace:
Cílem práce bylo ověřit, zda některé vybrané teorie hospodářského cyklu mohou objasnit vznik či průběh skutečného hospodářského cyklu. Práce obsahuje pojednání o několika teoriích ekonomického cyklu. Hlavní důraz je kladen na vysvětlení rakouské teorie hospodářského cyklu. Dalšími teoriemi rozebíranými v práci jsou keynesovská, monetaristická, teorie nových klasiků, reálných hospodářských cyklů a nových …více
Abstract:
Objective of this thesis was to assess potential of some of the business cycle theories to explain rise or evolution of a real-life business cycle. This thesis incorporates theoretical explanation of few business cycle theories. Emphasis is mainly put on Austrian Business Cycle Theory. The other theories specified in the thesis are Keynesian, monetarist, new classical economics, RBC and new Keynesian …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 4. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 6. 2020
  • Vedoucí: Lenka Spáčilová
  • Oponent: Stanislav Kappel

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB – Technická univerzita Ostrava