Theses 

Receptivní výchova jako problém současné hudební výchovy – Bc. Petra Borovičková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Bc. Petra Borovičková

Diplomová práce

Receptivní výchova jako problém současné hudební výchovy

Receptive Education as a Problem of contemporary Music Education

Anotace: Diplomová práce se zabývá receptivní výchovou jako problémem současné hudební výchovy. Teoretická část práce objasňuje komplex jevů souvisejících s problematikou receptivní výchovy jako důležité součásti všeobecné hudební výchovy. Těžištěm práce je vlastní empirický výzkum, který zkoumá hudební preference a míru orientace v hudebních stylech u středoškolské mládeže. Východiskem práce byl „Výzkum hudebních preferencí vysokoškolské mládeže“ z roku 2012, který byl realizován Katedrou hudební výchovy Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity. Ve výzkumu byla využita metoda zvukového dotazníku v kombinaci s anamnestickým dotazníkem. Výsledky výzkumu dále rozšiřují povědomí o hudebních preferencích mládeže a vlivu všeobecné hudební výchovy na vztah studentů k hudbě prostřednictvím složité činnosti - poslechu hudby.

Abstract: The thesis deals with receptive education as a problem of contemporary music education. The theoretical part explains the complex phenomena associated with problems of receptive education as an important part of general music education. The focus of the work is its own empirical research that explores the high school student‘s musical preferences and degree of their orientation in musical styles. Starting point was the "Research of university youth‘s musical preferences" of 2012, which was implemented by the Department of Music Education at Faculty of Education, Masaryk University. The research method used audio questionnaire in combination with anamnestic questionnaire. The research results further expand awareness of the musical preferences of young people and the impact of general music education on students' relation to music through difficult activity - listening music.

Klíčová slova: všeobecná hudební výchova, středoškolský student, artificiální hudba, nonartificiální hudba, hudební vzdělání, hudební aktivita, poslech hudby, receptivní výchova, vnímání, metodika, hudební preference, identifikace

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 5. 2014
  • Vedoucí: doc. PhDr. Bedřich Crha, CSc.
  • Oponent: doc. PhDr. Marek Sedláček, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 18. 2. 2019 21:51, 8. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz