Theses 

Osvojení ve světle revidované Evropské úmluvy o osvojení – Mgr. Jana Vaněčková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Mgr. Jana Vaněčková

Diplomová práce

Osvojení ve světle revidované Evropské úmluvy o osvojení

Adoption in the Light of Revised European Convention on Adoption

Anotace: V mé diplomové práci jsem se snažila nejprve nastínit základy osvojení s definicí základních pojmů, provést základní členění osvojení. Pozornost byla věnována současné právní úpravě, jejímu souladu s mezinárodními úmluvami, konkrétně s Evrospkou úmluvou o osvojení. Provedla jsem srovnání některých institutů a zabývala se i instituty, které EÚOSD neupravuje. V střední části práce byla zkoumána možnost harmonizace či přímo unifikace rodinného práva v Evropě. Na závěr jsem provedla rozbor jednotlivých paragrafů nového občanského zákoníku a jejich soulad s revidovanou Úmluvou.

Abstract: In my diploma i was trying to outline the principles of adoption and define elemental ideas, make basic classification. Attention was paid to current legal form, it´s conformity with international arrangements, in the concrete with European convention on adoption. I made comparasion some legal institutions and i was considering with legal institutions, not edited by European convention on adoption. The middle part examine possibility of harmonisation or directly unification of family law in Europe. In the end i made analysis of particular paragraphs of new civil codex and it´s conformity with revised Convention.

Klíčová slova: osvojení, adopce, základní principy osvojení, vývoj právní úpravy osvojení, revidovaná Evropská úmluva o osvojení dětí, osvojení de lege ferenda

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 1. 2011
  • Vedoucí: doc. JUDr. Zdeňka Králíčková, Ph.D.
  • Oponent: JUDr. Ing. Radovan Dávid, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 27. 5. 2019 11:20, 22. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz