Theses 

Dotazník DBQ - lokalizace dotazníku v českém dopravním prostředí – Bc. Marek VOITLE

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Bc. Marek VOITLE

Diplomová práce

Dotazník DBQ - lokalizace dotazníku v českém dopravním prostředí

Driver Behavior Questionnaire - localization of the questionnaire in the Czech transport environment

Anotace: Tato diplomová práce se zaměřuje na oblast lidského faktoru v dopravě, konkrétně na aberantní chování řidičů a psychodiagnostiku v dopravě se zaměřením na sebeposuzovací škály. Práce se hlavně zaměřuje na dotazník označovaný jako Driving Behaviour Questionnaire (DBQ). Cílem práce je představit současný pohled na problematiku psychodiagnostiky řidičů v České republice a dále definovat přínosy užívání dotazníku DBQ v prostředí České republiky. V teoretické části jsou probrány možnosti psychodiagnostiky a hodnocení objektivity, validity a reliability sebeposuzovacích škál. Dále shrnuje využití dotazníku DBQ ve světě a jeho posouzení z hlediska objektivity, validity a reliability. V praktické části je provedena pilotní studie, ve které je aplikován dotazník DBQ do prostředí českých řidičů. Hlavním cílem výzkumné části je ověřit na pilotním výzkumném souboru překlad DBQ do českého jazyka (pomocí porovnání získaných hodnot s hodnotami originální verze) a ověřit souvislost s věkem a pohlavím respondentů. Vhodným respondentům (řidiči soukromých vozidel, profesionální řidiči a řidiči, kteří řídí pro pracovní účely) byl distribuován odkaz na elektronickou on-line verzi dotazníku DBQ. Pilotní studie potvrdila vhodnost zavedení dotazníku DBQ do psychodiagnostiky v českém dopravním prostředí.

Abstract: This Thesis focuses on field of human factor in transport, namely on aberrant driver behaviour and on psycho-diagnostics in transport with orientation to self-reported scale. The Thesis mainly focuses on Questionnaire called Driving Behaviour Questionnaire (DBQ). The goal of the Thesis is to introduce current view of driver psycho-diagnostics issues in the Czech Republic and to define benefits of Driving Behaviour Questionnaire application in Czech Republics. The Theoretic part discusses possibilities of psycho-diagnostics and evaluation of objectivity, validation and reliability of self-reported scales. Next it summarizes the DBQ application in the world and its appraisal from objectivity, validation and reliability point of view. The Practical part is devoted to realisation of pilot study that applies the DBQ in Czech driver environment. The main goal of the Practical part is to verify the translation of the DBQ into Czech language on pilot research sample (by comparing the values obtained with the values of the original version) and to verify relation to age and gender of respondents. Applicable respondents (drivers of private vehicles, professional drivers and drivers who drive for work purposes) were provided by link to on-line version of the DBQ. Pilot study confirmed the feasibility of the DBQ to psycho-diagnostics in Czech transport environment.

Klíčová slova: Dotazník DBQ, sebeposuzovací škála, objektivita, validita, reliabilita, aberantní chování řidičů

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 4. 2013
  • Zveřejnit od: 5. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2013
  • Vedoucí: PhDr. Matúš Šucha, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 5.4.2013

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 5. 4. 2013 dostupné: světu
thesis thesis
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Filozofická fakulta

Jak správně citovat práci

VOITLE, Marek. Dotazník DBQ - lokalizace dotazníku v českém dopravním prostředí. Olomouc, 2013. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Filozofická fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 23. 7. 2019 05:02, 30. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz