Theses 

Hodnocení ekonomické situace podniku Zemědělské zásobování a nákup Strakonice, a.s. – Bc. Klára Ruttenbacherová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Bc. Klára Ruttenbacherová

Bakalářská práce

Hodnocení ekonomické situace podniku Zemědělské zásobování a nákup Strakonice, a.s.

Assessment of the economic situation of the company Agricultural Supply and Purchase Strakonice, a. s.

Anotace: Cílem této bakalářské práce je vyhodnotit ekonomickou situaci společnosti ZZN Strakonice a.s. Společnost se zabývá zejména výrobou a prodejem krmných směsí pro hospodářská zvířata. Mezi její hlavní činnosti patří také velkoobchod s rostlinnými komoditami. Těžištěm bakalářské práce je rozbor finančního hospodaření společnosti z pohledu externího uživatele z veřejně dostupných dat za roky 2012 – 2014. Nejprve bakalářská práce popisuje použité metody finanční analýzy. Těmi jsou analýza pomocí absolutních ukazatelů, neboli horizontální a vertikální analýza účetních výkazů, analýza pomocí poměrových ukazatelů, kam řadíme ukazatele likvidity, rentability, zadluženosti a aktivity. Práce je zaměřena také na bankrotní a bonitní modely. V další části je charakterizována analyzovaná společnost a aplikovány metody, uvedené na začátku práce doplněné komentářem. Závěr obsahuje shrnutí poznatků z provedené analýzy, identifikaci silných a slabých stránek společnosti a návrh doporučení.

Abstract: The purpose of this paper is to evaluate the economic situation of the company ZZN Strakonice Inc. The company is primarily involved in the production and sale of cattle feed. Their main activities include wholesale vegetable commodities. The main goal of this thesis is an analysis of financial management of the company from the perspective of external users of publicly available data for the years 2012 - 2014. The work begins with describing the financial analysis methods which were used throughout the thesis such as the analysis using absolute indicators, i.e. horizontal and vertical analysis of financial statements, analysis using financial ratios, which rank indicators of liquidity, profitability, debt and activity. It also includes bankruptcy and credibility models. The next section covers analyzed company and applied methods listed at the beginning of the work, with commentary. Conclusion contains a summary of the findings from the analysis, identifying strengths and weaknesses of the company and the draft of.

Klíčová slova: Finanční analýza, ekonomická situace, ukazatele, modely, aktiva, pasiva, finanční výkazy, financial analysis, economic situation, indicators, models, assets, liabilities, financial statements

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2016
  • Vedoucí: doc. RNDr. Petr Budinský, CSc.
  • Oponent: Ing. Dana Kubíčková, CSc.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní


Nahoru | Aktuální datum a čas: 23. 4. 2019 08:25, 17. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz