Mgr. Michal Lupač, Ph.D.

Disertační práce

Komparace vzdělávacích dokumentů se zaměřením na tělesnou výchovu v České republice, Nizozemsku, Švédském království a Anglii

Comparison of educational documents focusing on Physical Education in the Czech Republic, the Netherlands, the Kingdom of Sweden and England.
Anotace:
Dizertační práce se zabývá problematikou projektovaného kurikula tělesné výchovy (TV) ve vybraných evropských státech na úrovni ISCED 1. V rámci částí vzdělávacích dokumentů, jež se TV zabývají, sleduje obsahové vymezení vzdělávacího oboru TV a míru návodnosti, vnitřní koherence a aktuální koncepci TV podle Naulova vektorového diagramu koncepcí TV (2011, s. 9). Vybraná zjištění srovnává s RVP ZV (2017 …více
Abstract:
The dissertation thesis deals with the issue of projected physical education curriculum (PE) in selected European countries at ISCED level 1. Within the parts of educational documents dealing with PE, it monitors the content of the educational field of PE and the degree of instructional quality, internal coherence and current concept of PE according to Naul's vector diagram of PE concepts (2011, p …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 4. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 6. 2020
  • Vedoucí: doc. PaedDr. Vladislav Mužík, CSc.
  • Oponent: doc. PhDr. Vladimír Jůva, CSc., prof. PaedDr. Ludmila Fialová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta