Daniel Antoš

Bakalářská práce

Určení modulu pružnosti pryže na základě experimentálních dat

Young's Modulus Identification Based on Experimental Data
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá výpočtem dynamických mechanických vlastností tlumícího materiálu s využitím americké normy ASTM E756-05:2010 Standart Test Method for Measuring Vibration-Damping Properties of Materials. Nejdříve je zde uvedena teorie potřebná k pochopení počítaných veličin a metodika zkoušky měření vibračních a tlumících vlastností materiálu dle dané normy. Následně jsou provedeny analytické …více
Abstract:
This bachelor thesis deals with calculation of dynamic mechanical properties of damping material using American standart ASTM E756-05:2010 Standart Test Method for Measuring Vibration-Damping Properties of Materials. Firstly, there is the theory needed to understand the calculated values and methodology of testing and measuring the vibration-damping properties of the material according to the standard …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2013
  • Vedoucí: Alena Bilošová
  • Oponent: Tomáš Boháč

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Fakulta strojní

Bakalářský studijní program / obor:
Strojírenství / Aplikovaná mechanika

Práce na příbuzné téma