Michal Stepaňuk

Bakalářská práce

Modelování a simulace řízené křižovatky

Modeling and Simulation of Traffic Lights
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá problematikou modelování světelně řízené křižovatky s využitím nástroje pro modelování pomocí Petriho sítí. První část práce se zabývá systémy dopravních informací použitelných ve městě Ostrava. Druhá část se zabývá analýzou podmínek vybrané křižovatky Rudná/Závodní. Součástí bakalářské práce je rovněž vytvoření funkčního modelu křižovatky a následná verifikace tohoto …více
Abstract:
The main objective of the thesis is to deal with the modeling of the light controlled intersections using tools for modeling in Petri nets. The first part discuss the traffic information systems that can be found in Ostrava. Further, the theis concentrates on the selected intersection Rudná/Závodní. The scheme of the creation of a functional model and a subsequent verification of this model can be …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 6. 2016
  • Vedoucí: Dagmar Létavková
  • Oponent: Karel Kačal

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava