Michal Stepaňuk

Bachelor's thesis

Modelování a simulace řízené křižovatky

Modeling and Simulation of Traffic Lights
Abstract:
Tato bakalářská práce se zabývá problematikou modelování světelně řízené křižovatky s využitím nástroje pro modelování pomocí Petriho sítí. První část práce se zabývá systémy dopravních informací použitelných ve městě Ostrava. Druhá část se zabývá analýzou podmínek vybrané křižovatky Rudná/Závodní. Součástí bakalářské práce je rovněž vytvoření funkčního modelu křižovatky a následná verifikace tohoto …more
Abstract:
The main objective of the thesis is to deal with the modeling of the light controlled intersections using tools for modeling in Petri nets. The first part discuss the traffic information systems that can be found in Ostrava. Further, the theis concentrates on the selected intersection Rudná/Závodní. The scheme of the creation of a functional model and a subsequent verification of this model can be …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 29. 4. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 1. 6. 2016
  • Supervisor: Dagmar Létavková
  • Reader: Karel Kačal

Citation record

Full text of thesis

Accessibility: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: VŠB - Technická univerzita Ostrava