Šárka Grabovská

Bakalářská práce

Vybrané toxické kovy v půdě a zelené hmotě na termicky aktivním uhelném odvalu Ema

Selected Toxic Metals in Soil and Green Matter from Thermally Active Mining Dump Ema
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá problematikou termicky aktivních odvalů vyskytujících se na Ostravsko-Karvinsku po hlubinné těžbě uhlí a s tím spojenými důsledky. Hlavním důsledkem jsou termické procesy, které na cílovém odvalu Ema probíhají. Práce se zaměřuje na možný výskyt vybraných toxických kovů (chrom, měď, nikl a zinek) v půdě odvalu a v zelené hmotě (omytých a neomytých listech). V praktické části …více
Abstract:
The bachelor`s thesis deals with the problematics of thermal active dumps in the Ostrava-Karviná region after the deep coal mining and the associated consequences. The main consequence is thermal processes which take place also at targeted dump Ema. The work focuses on the possible occurrence of selected toxic metals (chrome, copper, nickel and zinc) in the soil and in the green mass (washed and unwashed …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 5. 2018
  • Vedoucí: Eva Pertile
  • Oponent: Michal Vaštyl

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava