Theses 

Národnost a sčítání lidu České republiky. Analýza způsobu získávání a vyhodnocování dat o národnosti – Mgr. Alena Vyhnalová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Mgr. Alena Vyhnalová

Bakalářská práce

Národnost a sčítání lidu České republiky. Analýza způsobu získávání a vyhodnocování dat o národnosti

Nationality and Population Census in the Czech Republic. The Analysis of Gathering and Evaluation of the Data on Nationality

Anotace: Hlavním tématem této teoretické bakalářské práce je národnost a především problematika jejího měření ve sčítání lidu. Práce se nejdříve věnuje vymezení základních pojmů, se kterými je následně pracováno. Popisuje pojem identity včetně identity kolektivní a národní, rozebírá pojem národa a národnosti stejně jako etnicity či občanství a v neposlední řadě se zaměřuje na popis sčítání lidu, na které je celá práce zaměřena v souvislosti se získáváním a vyhodnocováním dat o národnosti zjištěných právě pomocí tohoto plošného výzkumu. Zájem práce je orientován na proměny společnosti a zároveň i na proměny kategorie národnosti ve sčítání lidu, které s nimi úzce souvisí. Současná moderní společnost je z velké části ovlivněná sociálními procesy necharakteristickými pro dobu vzniku ideje měření národnosti, což je důvod, proč se práce dotýká i tématu, zdali je zjišťování národnosti nadále důležité a zdali je národnost neboli národní identita důležitou součástí identity jedince. Práce dochází ke zjištění, že i přes rozdílný charakter současné společnosti jsou data získaná pomocí sčítání lidu nepostradatelná a využívaná v mnohých odvětvích, avšak v závislosti na způsobu získávání dat je nutno zdůraznit určitou obezřetnost v zacházení s těmito daty v souvislosti s jejich specifickou povahou. Zároveň práce zjišťuje i důležitost národní identity v prostředí charakteristickém pluralitou identit. Těchto závěrů bylo dosaženo během snahy o zodpovězení hlavní výzkumné otázky této práce, jež zněla: „Je měření národnosti ve sčítání lidu vhodné?“. K odpovědi vedlo podrobné prozkoumání dílčích otázek, jež zjišťovaly způsob a účel měření národnosti a důležitost národní identity.

Abstract: The main topic of this theoretical bachelor thesis is nationality and the issue of its enumeration in a population census. The work first provides an overview of the basic terminology that would be employed later in the text. A description is given to the term identity, including both the collective and the national. It further elaborates on the terms nation and nationality, as well as ethnicity and citizenship. The process of conducting a census is also described in detail, as the gathering and evaluation of census data on nationality will be discussed. The work aims to explore the shifts in society and the corresponding change in the category of nationality in the censuses. Contemporary society is greatly influenced by social processes unheard of at the time of the formation of the idea of nationality enumeration. This is why the thesis also tackles the issue of whether determining nationality still bears any importance nowadays and whether such concepts as nationality and national identity are integral to the identity of an individual. The work comes to the conclusion that despite the changes in contemporary society, the data obtained by censuses are essential for various sectors. Caution is, however, advisable, due to somewhat different nature of the data on nationality when compared to other data gathered by a census due to different methods of obtaining it. The work also determines the importance of national identity in society which embraces a plurality of identities. These conclusions were reached while trying to cover the main question “Can the current method of determining nationality in population census be considered appropriate?” The answer was reached through a thorough examination of those subsidiary questions dealing with both the methods and purpose of the enumeration of nationality and the importance of national identity.

Klíčová slova: identita, národní identita, národ, národnost, sčítání lidu, identity, national identity, nation, nationality, population census

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2013
  • Vedoucí: PhDr. Michal Vašečka, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Karina Hoření

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií


Nahoru | Aktuální datum a čas: 25. 6. 2019 22:18, 26. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz