Bc. Jana Nejedlá

Diplomová práce

Metody a strategie kritického myšlení ve slohové výuce na 2. stupni ZŠ

Methods and strategies of critical thinking in style tuition at second stage of basic school
Anotace:
Teoretická část diplomové práce se věnuje studiu konstruktivistického pojetí výuky a odpovídá na otázku, jakým způsobem konstruktivismus souvisí s kritickým myšlením. Diplomová práce zaměřuje pozornost k systému kurikulárních dokumentů orientovanou na oblasti Rámcového vzdělávacího programu, které souvisí s výukou českého jazyka – vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace a vzdělávací obor Český …více
Abstract:
The theoretical part of the thesis is devoted to the study of constructivist approach of teaching and responding to the question how constructivism relates to critical thinking. The thesis focuses attention to system curricula focused on the framework curriculum related to teaching the Czech language – educational area Language and communication and educational field in Czech language and literature …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 4. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 5. 2011
  • Vedoucí: doc. PhDr. Jana Marie Tušková, Ph.D.
  • Oponent: PaedDr. Ivo Martinec, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta