Theses 

Analýza nabídky programů zaměřených na podporu pohybových aktivit populace v České republice – Bc. Veronika Kryšpínová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Bc. Veronika Kryšpínová

Bakalářská práce

Analýza nabídky programů zaměřených na podporu pohybových aktivit populace v České republice

Analysis of offers for programs aimed to promoting the physical activity of population in the Czech Republic

Anotace: V této bakalářské práci na téma Analýza nabídky programů zaměřených na podporu pohybových aktivit populace v České republice, byla v první části nejprve charakterizována pohybová aktivita s ní úzce související zdraví a obezita. Jelikož za cílovou skupinou zkoumání byli zvoleni děti předškolního a mladšího školního věku, nesmí zde chybět popis těchto dvou vývojových období. Dále byla podle daných kritérií podrobně zjišťována centra volného času a následně byla mezi sebou porovnána. Analytická část měla za cíl komparovat nabídku volnočasových středisek na Praze 4 a Praze 9. K tomuto cíli byly vytvořeny tři hypotézy, které v závěru analytické části práce byly buď potvrzeny, nebo vyvráceny. Závěr práce tvoří návrhová část, ve které jsou popsány vlastní návrhy na řešení jistých nedostatků.

Abstract: In this work on the Analysis of offers for programs aimed to promoting the physical activity of population in Czech Republic, in the first part of the first characterized by physical activity and closely related health and obesity. As for the target group exploration have been elected preschool and early school age, there must be missing a description of these two developmental stages. Further, according to the criteria determined in detail the leisure center and was then compared to each other. The analytical part was designed to compare the range of leisure centers in Prague 4 and in Prague 9. To this end, three hypotheses were that at the end of the analytical work were either confirmed or refuted. The conclusion is the design part, which describes its own proposals to address certain shortcomings.

Klíčová slova: Klíčová slova, analýza, centra volného času, komparace, mladší školní věk, nabídky volnočasových aktivit, obezita, pohybová aktivita, předškolní věk, zdraví, Keywords, analysis, leisure centers, comparison, younger school age, leisure activities, obesity, physical activity, preschool age, health

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 1. 2015
  • Vedoucí: Ing. Pavel Attl, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Monika Klímová

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola hotelová v Praze

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 20. 2. 2019 10:42, 8. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz