Martin Borski

Bakalářská práce

Návrh a realizace převodníku USB/COM

Design and practical realization USB/COM converter
Anotace:
Hlavním cílem této bakalářské práce je návrh a realizace laboratorního modelu karty převodníku USB/COM s využitím převodníku s integrovanou pamětí. V teoretické části práce jsou shrnuty principy a způsoby využití tohoto převodníku. Součástí úvodních kapitol jsou základní vlastnosti USB a sériového portu a přenos pomocí těchto rozhraní. Následující kapitoly popisují obvody FT232R od firmy FTDI a MAX213 …více
Abstract:
The main aim of the bachelor thesis is a blueprint and the implementation of a USB/COM converter board laboratory prototype with making use of a converter with an integrated memory. In the theoretical part, the principles and techniques of this converter utilization are summarized. The main USB and serial port properties and the transfer by these interfaces are the parts of introduction chapters. The …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Petr Šimoník
  • Oponent: Tomáš Pavelek

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Bakalářský studijní program / obor:
Elektrotechnika / Aplikovaná a komerční elektronika