Bc. Eva Kelnarová, Ph.D.

Diplomová práce

Komparace postojů adolescentů k dopingu ve vybraných evropských zemích

The Comparison of Adolescents Attitudes towards Doping in Selected European Countries
Anotace:
Práce se snaží poukázat na zvyšující se množství adolescentů, kteří jsou ohroženi sociálně patologickými jevy (užívání drog a dopingu) v závislosti na edukačních přístupech a komparací informovanosti adolescentů o užívání a nebezpečí dopingu ve vybraných evropských zemích (Česká republika, Velká Británie, Dánsko). Práce se dále zabývá alternativním využitím volného času adolescentů.
Abstract:
The purpose of this study is to show an increasing number of adolescents in socio-pathological context, i.e. drug abuse and doping, and its connection to educative steps and knowledge base in selected European countries (Czech Republic, Denmark and Great Britain). This study also explores other possibilities regarding free-time activities of the adolescents.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 5. 2008

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 5. 2008
  • Vedoucí: doc. PaedDr. Marie Blahutková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií