Ondřej Kučírek

Diplomová práce

Zaměření MVN Bartošovice II a určení akumulačních parametrů nádrže

Survey of the Bartošovice II Dam nad Calculation of the Possibility of Accumulation Parameters of Dam
Anotace:
Předložená diplomová práce pojednává o zaměření skutečného stavu malé vodní nádrže Bartošovice II a jejího blízkého okolí. V teoretické části diplomové práce jsou podrobněji popsány metody použité při realizaci geodetických měření v terénu. Praktická část se zabývá zaměřením území klasickými geodetickými metodami s využitím technologie GNSS vedoucím k vytvoření požadované mapové dokumentace, digitálního …více
Abstract:
This thesis deals particularly with a focus of the actual state of small pond Bartosovice II and its immediate surroundings. In the theoretical part of the thesis are described in detail the methods used in the implementation of geodetic measurements in the field. The practical part deals with focusing the classic geodetic methods using GNSS technology leading to the creation of the required documentation …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 5. 2013
  • Vedoucí: Jiří Pospíšil
  • Oponent: Jiří Adamovský

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava