Ivana Řezníčková

Diplomová práce

Zhodnocení kvality vody a bahenních sedimentů na rybářském revíru Odra 2A/5 (Svinovské tůně) a ODRA 2A/6 (Rezávka Dolní)

Evalution quality of water and mud sediment on fishing district ODRA 2A/5 (Svinov pool) and ODRA 2A/6 (Rezávka Dolní)
Anotace:
Předložená práce se zabývá hodnocením kvality vody a dnového sedimentu na rybářském revíru Svinovské tůně a Rezávka Dolní. První kapitola pojednává o přírodních poměrech dané lokality. Jsou zde zahrnuty geologické, geomorfologické, hydrologické, pedologické, klimatologické a biogeografické údaje. V následujících dvou kapitolách je popsána metodika odběrů vzorků povrchové vody a dnového sedimentu. Dále …více
Abstract:
This thesis deals with the evaluation of water quality and mud sediment on the fishing district Svinov pool and Rezávka Dolní. The first chapter concerns about the natural conditions of the site. There are included geologic, geomorphologic, hydrologic, pedologic, climatologic and biogeographic details in brief. In the next two chapters is described methodics for sampling of fresh water and mud sediment …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 6. 2012
  • Vedoucí: Jana Nováková
  • Oponent: Iva Melčáková

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava