Theses 

Analýza způsobu zajištění evakuace obyvatelstva ze zóny havarijního plánování Jaderné elektrárny Temelín – Bc. Andrea STARÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Bc. Andrea STARÁ

Diplomová práce

Analýza způsobu zajištění evakuace obyvatelstva ze zóny havarijního plánování Jaderné elektrárny Temelín

Analysis method of securing the evacuation of people from emergency planning zone of nuclear power plant Temelin

Anotace: Diplomová práce se zabývá řešením evakuace obyvatelstva ze zóny havarijního plánování Jaderné elektrárny Temelín v případě vzniku mimořádné události spojené s únikem radioaktivních látek. Analyzuje možný způsob evakuace osob jako jednoho z nejdůležitějších ochranných opatření k zajištění ochrany obyvatelstva. Práce se zejména zaměřuje na správné postupy v případě realizace evakuace a kompetence osob, kterých se ochranné opatření týká. Uvádí základní kritéria, která jsou uplatňována při ochraně obyvatelstva před účinky ionizujícího záření v okolí jaderné elektrárny. Navrhuje zkvalitnění zabezpečení ochrany a informovanosti osob v zóně havarijního plánování. Práce se opírá o platné právní předpisy a odborné publikace zkoumané problematiky. Zmiňuje vnější havarijní plán, jako základní dokument pro plánování opatření k likvidaci následků radiační nehody nebo radiační havárie a k omezení jejich následků pro zónu havarijního plánování. Teoretická část vychází z analýzy současné legislativy týkající se dané problematiky, uvádí obecnou charakteristiku jaderného zařízení a zóny havarijního plánování, definuje základní pojmy a pojednává o důležitých ochranných opatřeních při řešení mimořádné události vzniklé v souvislosti s radiační havárií v jaderné elektrárně. Práce klade důraz na zásady správného chování obyvatelstva v případě vzniku takovéto havárie. Pro zpracování diplomové práce byla využita explorativní metoda dotazování, ze které vychází navržená metodika. Na základě analýzy výsledků z dotazníkového průzkumu, byly navrženy možné způsoby zlepšení této oblasti. Z nashromážděných údajů byla posouzena možná systémová opatření evakuace s ohledem na uplatnění v praxi.

Abstract: The thesis deals with the solution to evacuation of the population from the zone of emergency planning of the nuclear power station Temelín in the event of an incident connected with the release of radioactive substances . It analyzes the way of evacuation of the persons, as one of the most important safety measures to ensure protection of the population. In particular, the work focuses on the correct procedures in the case of realization of the evacuation and competence of the persons involved in safety measures. It lists the basic criteria which are applied in protection of the population from the effects of ionizing radiation in vicinity of nuclear power plants. It proposes improving of quality of security protection and information of persons in the zone of emergency planning. The work is based on valid law regulations and special publications of the examined problems. The predominantly part is based on the laws in force, and expertise of publications covering the evacuation of the area.It refers to the external emergency plan, as the basic document for the planning of measures for the disposal of the consequences of radiation accidents or radiation accidents and the limitation of their consequences for the zone of emergency planning. The theoretical part proceeeds from analysis of contemporary legislation concerning the stated problematics, presents the general characteristics of a nuclear device and zone of emergency planning, defining the basic concepts and discusses the important measures in addressing emergencies arising in connection with radiation accidents in nuclear power plant. The work puts emphasis on the principle of correct behaviour of the population in the event of such an accident. For the processing of the thesis there has been used an exploration method, which is based on the proposed methodology. On the base of analysis of survey, possible ways of improvement of this branch were suggested. From the collected data there have been assessed possible system measures of evacuation with regard to their application in practice.

Klíčová slova: evakuace, Jaderná elektrárna Temelín, obyvatelstvo, radiační havárie, zóna havarijního plánování

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 5. 2012
  • Zveřejnit od: 21. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: prof. Ing. Gustav Šafr, DrSc.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 21.5.2012

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 21. 5. 2012 dostupné: světu
thesis thesis
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Zdravotně sociální fakulta

Jak správně citovat práci

STARÁ, Andrea. Analýza způsobu zajištění evakuace obyvatelstva ze zóny havarijního plánování Jaderné elektrárny Temelín. Č. Bud., 2012. diplomová práce (Mgr.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Zdravotně sociální fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 22. 4. 2019 08:20, 17. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz