Ivan Protiva

Diplomová práce

Analýza rozvojového potenciálu policie ČR – Krajského ředitelství Ústeckého kraje - v kontextu zapojení do programu přeshraniční spolupráce EU

Development Potential Analysis for the Police of the Czech Republic, Usti Region Directorate, as in the Context of the EU Cross-Border Cooperation
Anotace:
V předložené práci je zpracována analýza čerpání finančních prostředků z fondů Evropské unie v programovacím období 2007-2013 v rámci přeshraniční spolupráce EU Krajským ředitelstvím policie Ústeckého kraje. V první části jsou popsány a vysvětleny základní aspekty financování z fondů Evropské unie v kontextu EU, České republiky, Ústeckého kraje a Krajského ředitelství policie Ústeckého kraje včetně …více
Abstract:
The submitted work deals with the analysis of deriving financial resources from the EU funds, concerning the period of 2007 – 2013 within the EU cross-border cooperation with the Regional Directory of Police of the Czech Republic - the Department Ústí Region. The first part describes and explaines the basic aspects of financing from the funds of the EU in the context of the EU, the Czech Republic, …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 5. 2012
  • Vedoucí: Igor Černý
  • Oponent: Jaroslav Faturik

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava