Jan Vargovský

Bakalářská práce

Ant Colony Optimization Algorithm for Vehicle Routing Problem

Ant Colony Optimization Algorithm for Vehicle Routing Problem
Anotace:
Tato bakalářská práce studuje optimalizace mravenčích kolonií a jeho rozšíření. Popíšeme a naimplementujeme algoritmy lokálního vyhledávání pro problém obchodního cestujícího a problému okružních jízd s využitím optimalizace mravenčích kolonií. Výsledky algoritmu jsou poté vizualizovány pomocí vizualizačního nástroje. Algoritmus řešící problém okružních jízd s využitím optimalizace pomocí mravenčích …více
Abstract:
This thesis studies the Ant Colony Optimization (ACO) and its extensions. We overview and implement local search algorithms for the Travelling Salesman Problem (TSP) and the Vehicle Routing Problem (VRP) using the ACO. The results are then visualized using the visualization tool. The ACO algorithm for VRP is then used to calculate solutions for three benchmark instances. The benchmark instances are …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 5. 2017
  • Vedoucí: Jan Martinovič
  • Oponent: Kateřina Slaninová

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Bakalářský studijní program / obor:
Informační a komunikační technologie / Informatika a výpočetní technika