Michael RADIMERSKÝ

Bachelor's thesis

Pravěká lokalita Doly Nástup Tušimice - vývoj archeologického bádání a didaktické využití ve vyučování regionální historie

Prehistoric locality mines Nástup Tušimice - Development of archaelogical research and didactic usage in education of regional history.
Abstract:
Bakalářská práce se zabývá tématem pravěkého osídlení, přehledu kultur a vybranými archeologickými nálezy, které se našly na archeologickém území hnědouhelných dolů Nástup Tušimice. Cílem mé bakalářské práce bylo v prvém případě zjistit geologickou historii daného zájmového území. Popsat přírodní pochody a procesy, s jejichž pomocí se utvářela krajina a prostředí. Jako další cíl jsem si určil zmapovat …more
Abstract:
In addressed my bachelor work to the archeological area of mine called Nástup Tušimice and its surrounding. I have surveyed geologic evolution of this particular area since the period of Tertiary till the beginning of Quaternary period here. I dealt with the evolution of sediments which led to the formation of lignite seam. This geologic evolution was important for next development of this area and …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 14. 4. 2011
Accessible from:: 1. 1. 2099

Thesis defence

  • Date of defence: 26. 5. 2011
  • Supervisor: PaedDr. Helena Východská

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

RADIMERSKÝ, Michael. Pravěká lokalita Doly Nástup Tušimice - vývoj archeologického bádání a didaktické využití ve vyučování regionální historie. Plzeň, 2011. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta pedagogická

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci pouze na univerzitě až od 13. 04. 2012

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta pedagogická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na
http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/