Jiří Chudoba

Bakalářská práce

Bitcoin a jeho postavení na finančních trzích

Bitcoin and Its Position on Financial Markets
Anotace:
Cílem této bakalářské práce je empiricky ověřit vliv finančních a makroekonomických ukazatelů na vývoj ceny Bitcoinu. Naplnění tohoto cíle je dosaženo pomocí vědeckých metod syntézy a deskriptivní a korelační analýzy. Důvodem pro ověřování byla skutečnost, že většina autorů prováděla svoji analýzu před téměř dvěma roky, což v případě Bitcoinu představuje dávnou minulost. Vliv konkrétních finančních …více
Abstract:
The aim of this bachelor thesis is to empirically check the influence of financial and macroeconomic indicators on Bitcoin price. This is achieved by using synthesis and descriptive and correlation analysis as the main scientific methods. The reason for the research was that the majority of authors have done their analysis almost two years ago, which in case of Bitcoin means a very long time. First …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 6. 2015
  • Vedoucí: Stanislav Kappel
  • Oponent: Emil Adámek

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Ekonomická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Hospodářská politika a správa / Národní hospodářství