Marián Antoszyk

Bakalářská práce

Regulace vybrané soustavy založená na technologii IQRF

Control of Chosen System based on IQRF Technology
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá možností regulace soustav s využitím bezdrátové technologie pro přenos hodnot signálových veličin. Zároveň je zde rozebrán a implementován princip regulace pomocí událostmi řízeného regulátoru. Realizovaná práce využívá technologii IQRF pro bezdrátový přenos, jako řídicí systém je použit REX Controls, jehož jádro běží na platformě Raspberry Pi 3. Vizualizace systému …více
Abstract:
This bachelor's thesis deals with possibilities of process control with the use of wireless technology for the transmission of signal values. The thesis also analyzes the control principle by Event Based Controller. Realization uses IQRF Technology for wireless transmission, as a control system is used RexControls, which core is running on Raspberry Pi 3 platform. Visualization of the whole system …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 5. 2018
  • Vedoucí: Martin Pieš
  • Oponent: Roman Žárský

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava