Marcel Brejcha

Doctoral thesis

Modelování minulých, současných a budoucích stavů území dotčených těžbou nerostných surovin v podkrušnohorské pánvi.

Landscape modelling of past, present and future state of areas affected by surface mining in region below Krušné hory
Anotácia:
Disertační práce pojednává o problematice modelování území dotčeného těžbou nerostných surovin. Krajina ovlivněná těžbou hnědého uhlí v severočeském hnědouhelném revíru doznala v uplynulých desetiletích výrazných změn. Prostorové modely minulých, současných a budoucích stavů antropogenní činností změněné krajiny přináší řadu důležitých poznatků pro život v této oblasti i pro vytváření projektů její …viac
Abstract:
Submitted dissertation paper deals about modelling of area affected by mineral mining. Landscape depleted by coal mining in north bohemian brown coal region changed dramatically in past decades. The 3D models of past, present and future designed conditions processed on landscape altered by such anthropogenic activities leads to number of findings significant for life in this area same as for landscape …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 8. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 12. 2017
  • Vedúci: Hana Staňková
  • Oponent: Jan Schenk, Juraj Gašinec, Viliam Vatrt

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava