Bc. Lenka Nejedlíková

Bachelor's thesis

Sociální práce a podpora seberealizace klientů chráněného bydlení

Social work and promoting self-fulfillment of sheltered housing clients
Abstract:
Práce se zabývá charakteristikou podpory, kterou poskytují osobní asistenti klientům s mentálním postižením při jejich seberealizaci. Autorka tuto podporu zkoumá uvnitř konkrétního zařízení pro tuto cílovou skupinu – v chráněném bydlení. Aby bylo možné identifikovat, jakou roli hrají v takto poskytované podpoře subjekty v sociálním prostředí, jsou v ní identifikovány rysy sociální práce, chápané jako …more
Abstract:
The work deals with the characteristics of the support personal assistents provide to clients with intellectual disabilities in thein self-fulfillment. The author examines this support within a specific device for this target group - in sheltered housing. For a purpose to identify the role of the subjects in the social environment of clients, autor in this support search features of social work, understood …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 30. 5. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 14. 6. 2016
  • Supervisor: prof. PhDr. Libor Musil, CSc.
  • Reader: Mgr. Markéta Geregová

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií