Jan Trčka

Bakalářská práce

Využití Open Source GIS nástrojů ve výuce zeměpisu na střední škole

Using Open Source GIS Software for Teaching Geography
Anotace:
Práce se snaží doporučit nejvhodnější Open Source program pro studenty zeměpisu na střední škole. Vyučujícím byly vybrány pro posouzení programy QGIS, uDIG, GRASS. V první části této práce jsme se seznámili s vybranými programy. Kritéria, podle kterých byly programy sledovány (testovány) jsou uvedeny v druhé části. Třetí část práce se zaměřuje na popis WMS služby a obecné zásady tvorby tematických …více
Abstract:
The bachelor thesis tries to recommend the most appropriate Open Source programme for students of the geography at the high school. The programs QGIS, iDIG and GRASS have been selected for teachers to asses. In the first part we became acquainted with selected programs. In the second part there are introduced criteria on the grounds of which the programs were tested. The third part focuses on the description …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2011
  • Vedoucí: Lucie Juřikovská
  • Oponent: Antonín Orlík

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava