Bc. Anna-Marie Jičínská

Diplomová práce

Citová vazba a vnímání bolesti: efekt primingu citové vazby na vnímání intenzity experimentálně indukované bolesti

Attachment and pain: effect of attachment orientation priming on perception of experimentally induced pain intensity
Anotace:
Cílem této práce bylo experimentálně ověřit vztah mezi citovou vazbou v dospělosti a vnímáním intenzity indukované fyzické bolesti u jedinců bez vlastní zkušenosti s chronickou bolestí. Dosavadní výzkumy sou-vislosti mezi citovou vazbou a fyzickou bolestí jsou založené na korelačních designech, cílem této práce bylo rozšířit dosavadní výzkumy a ověřit směr kauzality vztahu. Výzkumný vzorek tvořilo …více
Abstract:
The aim of this thesis was to experimentally verify the relationship between the attachment in adulthood and the perception of induced physical pain intensity among the individuals with no own experience with chronic pain. Existing research on the relationship between the attachment and the physical pain has been based on the correlational designs; the aim of this thesis was to expand the existing …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2016
  • Vedoucí: doc. Mgr. Lenka Lacinová, Ph.D.
  • Oponent: prof. PhDr. Ivo Čermák, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Masarykova univerzita

Fakulta sociálních studií

Magisterský studijní program / obor:
Psychologie / Psychologie

Práce na příbuzné téma